قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

آرشیو مطالب : همایش

نتایج مرحله اول ۴ دانشگاه در آزمون كارشناسی ارشد پزشكی

نتایج مرحله اول ۴ دانشگاه در آزمون كارشناسی ارشد پزشكی

اعلام نتایج مرحله اول ۴ دانشگاه در آزمون كارشناسی ارشد پزشكی

اعلام نتایج مرحله اول ۴ دانشگاه در آزمون كارشناسی ارشد پزشكی
معاون دانشگاه تاكید كرد:

دانشجویان پیام نور از حضور غیرضروری در واحدهای دانشگاه پرهیز كنند

دانشجویان پیام نور از حضور غیرضروری در واحدهای دانشگاه پرهیز كنند
با همكاری صندوق حمایت از پژهشگران؛

پشتیبانی از دانش آموختگان دانشگاه های برتر سرعت گرفت

پشتیبانی از دانش آموختگان دانشگاه های برتر سرعت گرفت

محدودیت خوابگاهی دانشگاه علامه در سال تحصیلی جدید

محدودیت خوابگاهی دانشگاه علامه در سال تحصیلی جدید
قائم