قائم فرهنگ مهدویت
قائم

قائم

فرهنگ مهدويت

انتقال فرهنگ مهدویت و انتظار فرج قائم آل محمد (ص) به نسل نو در سایت قائم . پیامبر اكرم می فرمایند با فضیلت­ترین جهاد امت من انتظار فرج است.