قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

آرشیو مطالب : شادی

قائم از مردم پرسید

سریال های نوروز با مخاطب چند چند بودند؟

سریال های نوروز با مخاطب چند چند بودند؟

میلاد ماه شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان

میلاد ماه شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان
در دانشگاه امیركبیر محقق شد؛

شناسایی حالت چهره در وضعیت كنترل نشده با هوش مصنوعی

شناسایی حالت چهره در وضعیت كنترل نشده با هوش مصنوعی

۴۰ شاخص برای شناخت رفتارهای محبت آور و دشمنی آور

۴۰ شاخص برای شناخت رفتارهای محبت آور و دشمنی آور
قائم