قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
پذیرش دانشجو یكبار انجام می شود؛

جزئیات ضرایب دروس کنکور ۱۴۰۲

جزئیات ضرایب دروس کنکور ۱۴۰۲

قائم: به گزارش قائم، دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو جزئیات پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برپایه مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را اعلام نمود.


به گزارش قائم به نقل از مهر، اطلاعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباب پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برپایه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر گردید. پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بر مبنای مصوبه «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از آخر متوسطه)» جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی به شماره ۶۷۹۲/۱۴۰۰/ دش مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ و ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از آخر متوسطه) مصوب ۱۵ تیر ۱۴۰۰ «جلسات ۸۵۵ و۸۶۳ مورخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی به شماره ۶۳۱۰/۱۴۰۱/ دش مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ به انجام می رسد. نکات اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه در جلسات ۳۱ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ و ۳۲ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد که به شرح زیر است: ۱. نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از راه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به ترتیب مطابق پیوست های ۱ و ۲ است. ۲. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی است. میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی ۱۰ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است. ۳. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروههای آزمایشی هنر و زبان های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تاثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می شود. ۴. حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی (به جز سهم دروس تخصصی سوابق تحصیلی برای گروههای هنر و زبان که مطابق بند ۳ اقدام می شود) به شرح جدول ذیل است: سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی سال عمومی تخصصی جمع ۱۴۰۲ ۲۶ ۱۴ ۴۰ ۱۴۰۳ ۲۸ ۲۲ ۵۰ ۱۴۰۴ و پس از آن ۳۰ ۳۰ ۶۰ ۵. ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا آخر خردادماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش وپرورش تا تاریخ تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور است. ۶. در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و پس از آن برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً ً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی (به جز دروس عمومی)، اعمال می شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی مطابق جدول بند ۴ به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می شود. تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش تمامی نظام های آموزش و پرورش) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و درصورت عدم وجود، باید برای تولید آن از راه وزارت آموزش وپرورش اقدام نمایند. ۷. طبق بند ۲-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی باتوجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در بند ۱ این اطلاعیه ایجاد می شود. ۸. عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی (که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود) به تفکیک گروههای آزمایشی به شرح جداول ذیل است: گروه علوم ریاضی و فنی نام درس ضریب ریاضی ۱۲ فیزیک ۹ شیمی ۷ گروه علوم تجربی زمین شناسی ۱ ریاضی ۷ زیست شناسی ۱۲ فیزیک ۷ شیمی ۹ گروه علوم انسانی ریاضی ۶ اقتصاد ۲ زبان وادبیات فارسی (تخصصی) ۸ زبان عربی (تخصصی) ۵ تاریخ و جغرافیا ۵ علوم اجتماعی ۵ فلسفه و منطق ۵ روانشناسی ۲ گروه هنر درک عمومی هنر ۱۲ درک عمومی ریاضی - فیزیک ۵ خلاقیت تصویری و تجسمی ۳ گروه زبان های خارجی زبان تخصصی ۱ ۸.۱. در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی وی در گروه آزمایشی که شرکت کرده (با توجه به ضرایب مندرج در بند ۸ این اطلاعیه) ایجاد می شود. ۸.۲. برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی «زبان عربی» کتاب های «عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته می شود. تبصره: در هر یک از نوبت های ثبت نام آزمون اختصاصی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه علوم انسانی ثبت نام می کنند باید انتخاب کنند که صرفا به دفترچه سوالات تخصصی از «منابع دیپلم علوم انسانی» یا «منابع دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی» پاسخ می دهند. ۸.۳. در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (مجموعه ۱) یکبار در سال انجام می شود. نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های در رابطه با علوم ورزشی محاسبه می گردد. ۸.۴. در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یکبار در سال انجام می شود. هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه های ذیل را دارد. نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های در رابطه با آن رشته محاسبه می گردد. فقط داوطلبانی می توانند رشته های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته های گروه هنر به جز موارد مندرج در جدول ذیل آزمون عملی ندارد: مجموعه عنوان رشته مجموعه ۲ نقاشی. ارتباط تصویری. طراحی پارچه. طراحی لباس. آموزش هنر. گرافیک مجموعه ۳ طراحی صنعتی مجموعه ۴ ادبیات نمایشی مجموعه ۵ مجسمه سازی مجموعه ۶ نوازندگی موسیقی ایرانی مجموعه ۷ نوازندگی موسیقی جهانی مجموعه ۸ کتابت نگارگری مجموعه ۹ آهنگسازی مجموعه ۱۰ بازیگری مجموعه ۱۱ طراحی صحنه مجموعه ۱۲ نمایش عروسکی مجموعه ۱۳ عکاسی مجموعه ۱۴ سینما ۸.۵. در گروه آزمایشی زبان های خارجی، آزمون اختصاصی از زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار می گردد و داوطلب در زمان ثبت نام باید یکی از آنها را برای پاسخگویی انتخاب نماید. داوطلبانی می توانند رشته محل های مربوط به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفا ً در آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده باشند و اجازه انتخاب کدرشته محل های به جز نوع زبان خارجی که انتخاب نموده اند را ندارند. تبصره: برای انتخاب رشته محل های مربوط به سایر زبان های خارجی (به جز انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی) محدودیتی وجود ندارد و ملاک گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان اختصاصی است. ۸.۶. در هرنوبت آزمون اختصاصی هر سال، دانش آموزانی می توانند در آزمون شرکت نمایند که تا پیش از شروع سال تحصیلی مربوط به پذیرش آن آزمون (تا آخر شهریورماه) دیپلم خویش را دریافت می کنند و دانش آموزان پایه های پایین تر اجازه شرکت در آزمون را ندارند. ۹. در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون، برای هر گروه آزمایشی که داوطلب شرکت کرده، اطلاع رسانی می شود. ۱۰. پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور یک مرتبه در سال به انجام می رسد. اگر داوطلب در نوبت های مختلف آزمون در گروههای آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی) مختلفی شرکت کرده است فقط برای پذیرش یک گروه آزمایشی اصلی بعلاوه گروههای شناور هنر و زبان های خارجی (در صورت شرکت در آزمون اختصاصی این گروه ها) می تواند اقدام نماید و باید پیش از پذیرش گروه آزمایشی خویش را اعلام نماید. ۱۱. برای پذیرش در سال ۱۴۰۲، نمره کل نهایی مربوط به گروه درخواستی داوطلب طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر بندهای مربوط در این اطلاعیه، از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت های آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی (میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی طبق بند ۲-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ایجاد می شود. ۱۲. ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو (بند ۱۱ این اطلاعیه) است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوری بر مبنای نمره کل نهایی ایجاد می شود. ۱۳. در کارنامه نهایی برای پذیرش همان سال، نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی تا آخر خرداد ماه آن سال مربوط به گروه درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی اطلاع رسانی می شود. دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای دریافت فایل پیوست ۱ - ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ برای سال ۱۴۰۲ اینجا را کلیک کنید. برای دریافت فایل پیوست ۲ - ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی برای سال ۱۴۰۲ اینجا را کلیک کنید.


منبع:

1401/06/31
18:06:53
5.0 / 5
328
تگهای خبر: آموزش , اسلام , اسلامی , بازی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳