قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

ظلم تاریخی محدودكردن سعدی به بوستان و گلستان

ظلم تاریخی محدودكردن سعدی به بوستان و گلستان

شیخ مصلح الدین سعدی که بنا به شهرت بوستان و گلستانش، حکیمی مشتهر به مواعظ اخلاقی شناخته می شود، در رساله عقل و عشق به نسبت میان عقل و عشق می پردازد.نسبت میان عقل و عشق از دیرپاترین مباحث عرصه حکمت و عرفان اسلامی است. شیخ مصلح الدین سعدی که بنا به شهرت بوستان و گلستانش، حکیمی مشتهر به مواعظ اخلاقی شناخته می شود، در رساله عقل و عشق به نسبت میان عقل و عشق می پردازد. سعدی در رساله عقل و عشق پاسخ به سوالی درباره تفوق عقل بر عشق یا تفوق عشق بر عقل دارد و هم در مجلس سوم از مجالس پنجگانه، تحلیل و تاویلی از نسبت میان عقل و عشق را ارائه می دهد.
سعدی را در فرهنگ ادبی ایران، بیشتر بعنوان حکیمی مشتهر به اخلاق عامه می شناسیم و علت آن هم این است که محور اشتهار سعدی در جان و دل فرهنگ بوستان و گلستان نهفته، چونکه این دو کتاب بسیار پرارزش بگونه ای روان و به زبان ساده و همه فهم به رشته تحریر درآمده است. بوستان و گلستان خارج از زبان پیچیده فلسفه و کلام و به زبان ساده با مخاطبان خود سخن گفته است.
جلوه گری بسیار بوستان و گلستان اجازه عرض اندام دیگر آثار سعدی را در فرهنگ ما نداده و ما کمتر با رساله هایی آشنایی داریم که نسبت میان عقل و عشق از منظر سعدی را به ما نشان دهد. ساحت سعدی، ساحت ابن عربی و مولانا و ساحت مشروح ابواب بلند عرفان اسلامی نیست اما مطرح کردن این مسأله هیچگاه دلیلی نمی گردد بر موقوف نبودن سعدی در این حوزه. بلکه بر اثر شرایط اجتماعی، آن زبان را در بوستان و گلستان برگزیده است. مبادا محور را آن بگیریم و سعدی را تهی از مفاهیمی بدانیم که در قرن 7 هجری قمری در تاریخ ادبیات ایران برجسته بوده است.
دو تن از عالمان و اندیشمندان به نامهای ابن عربی و مولانا در قرن 7 هجری قمری تاثیر بسیاری بر ادبیات عرفانی گذاشتند. ابن عربی مهم ترین کتاب های خود _«فتوحات» و «فصوص»_ را در سال 610 ه. ق نگاشت و مولانا هم با آثار پرارزش خود ابواب بلند عرفان اسلامی را پایه گذاری کرد. سعدی بنا به شرایط خاص شیراز و سفرهای گسترده خویش از زبان ساده و همه فهم استفاده و نکات عمیقی را در آثار خود مطرح کرده است. در آغاز رساله عقل و عشق پرسشی از سعدی شده و انتخاب پاسخ، خود نشان قوت پاسخ گو در مبانی است. در رساله عشق، این پرسش از سعدی درباره تفوق عقل و عشق و بر یکدیگر شده، که یکی از بنیادی ترین اندیشه در تمدن اسلامی به حساب می آید. بعضی از اندیشمندان معتقد به معاشقت عقل و عشق اند که به ظاهر ضد هم اند. آثار سعدی نشان داده است که سعدی هم با عقل رفاقتی خاص دارد و هم عاشقی شوریده سر است. سعدی خیلی از اندیشه‏ها، باورها، عقاید و احساسات خویش را در چارچوب غزل بیان کرده و عواطف درونی خود را، ساده و صمیمی با خوانندگان در بین می‏گذارد. غزل‏های سعدی، حاکی از سوز و گداز وی در عشق است. عشق سعدی، هم به تمامی مخلوقات و هم به آفریدگان او اظهار می‏شود.
این که چرا سعدی با عقل ارتباط دارد؟ به این علت است که او سخنان خویش را در رساله عشق و عقل با یک حدیث آغاز می کند و این حدیث به نحوی بیان شده که عقلانی بودن سعدی و ارادت وی را به عقل نشان داده است. عقل نقطه مشترک تفاهم انسان هاست و به عقل است که با هم سخن می گوییم. حکمت اسلامی از این حدیث «اول ما خلق الله العقل» سیراب شده است. او همینطور به مسأله عشق اشاره نمود و با سرودن دو بیست عاشقانه سعدی اظهار داشت: «هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم/ نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم/ به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم/ شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم» کسانی که اندکی از عالم معنا و جرعه ای از ساحت معنا نوشیده اند، دریافته اند که غزلیات سعدی را نمی توان به زبان عقل سرود و دور از ساحت عقلانی است. نسبت به معنا، سه ساحت ادراکی داریم. نخست شنود معناست، مرحله دوم تحلیل و تأویل معناست و ساحت سوم تجربه است. مرحله عشق، ساحت گفتن از دریا و ترسیم صورت آن نیست بلکه در دریا غرق شدن را به تصویر می کشد. این را تنها عاشق می تواند بگوید و کسی که این ساحت را تجربه کرده باشد. برخی به دل، شاعرند و برخی به زبان؛ ولی مخاطب باید در تجربه عاشقی قرار گیرد تا بتواند این مرحله را دریابد.
در آثار سعدی، هم حرمت عقل وجود دارد، هم حرمت بی نظیر حضرت عشق. آیا کلام سعدی تاثیر از رساله عقل و عشق نجم رازی است؟ نجم رازی می گوید کمال آن است که عاشق، عاقل باشد و عاقل، عاشق، به گاه عاشقی عاشقی کردن و به گاه عاقلی عاقلی کردن. خواننده آثار سعدی تضاد و مغایرت عقل و عشق را در او نمی بیند، بلکه هر دو مراتب در ساحت های مختلف مطرح و گاهی مغایرت، تضاد و هم سویی بین عقل و عشق مشاهده می شوند. اولین نکته این است که تمام تمدن ها در تبیین طرق وصل اند و سه طریقت را ذکر کرده اند. به زبانی ساده انسان در همه ادوار تاریخی و همه تمدن ها خویش را یک نی جدا مانده از اصل می داند. این خصوصیات ذاتی انسان هاست و به رنگ چهره و شرق و غرب ارتباطی ندارد. در همه تمدن ها سه راه را برای وصل به اصل مطرح کرده اند.
هندی ها به سه مرحله اعتقاد دارند نخست عقل و وحی که یکی از طریق های وصل به حق راه حضرت عقل است. هندی ها به زبان سانسکریت می گویند طریقت فکر و اندیشه و ما می گوییم طریقت عقل. انسان با عمل است که به خدا می رسد و منظور از عمل، ریاضت و عمل است، نماز، روزه، خمس، رفتن به مسجد، کلیسا، معبد و آتشکده عمل است اما هندی ها ریاضت را فوق عمل می دانند و معتقدند که شاید از بیشه زار ریاضت نیلوفر عشق بروید. ریاضت می تواند حاصلی چون عاشقی داشته باشد. مرحله بعدی عشق است که سر دسته آن «کریشنا» نامیده می شود.
ما هم برای وصل به خداوند سه مرحله داریم نخست راه عقل، دوم راه عمل و در انتها راه عاشقی. در تمدن های دیگر این سه را گاه به تمایز رفته اند و گاهی به اشتراک. در فلسفه، عقل ابزار ادراک است به وسیله عقل شما ادراک می کنید و اشیا بیرونی در عرفان و حکمت راه وصل اند. عقل فعال، عقل مستفاد، عقل کلی، عقل جزیی، عقل قدسی، عقل شرعی، عقل منفعل، عقل اشراقی و... همچون عقل هایی اند که میتوان به آنها اشاره نمود. تقسیمات بسیاری در زمینه عقل داریم ولی همه عقل ها در تقابل با عشق نیستند باید بدانیم کدام عقل مرکب عشق است. عقل واژه ای عربی و از عقال ریشه گرفته است. عقال دهان بندی است که به دهان شتر می بندند تا بتوانند کنترل و هدایتش کنند، این مرکبی که می تواند سوار خویش را بر زمین زند و یا نااهلی کند. همینطور عقال آن است که بر پای شتران می بندند تا فرار نکنند.
آیا نسبت این دو یکی است؟ می گوید، خیر نسبت این دو یکی نیست. دهان بند ابزار هدایت کننده است و دیگری بند و زنجیر است که سد راه شتر می شود و اگر بر دهان قرار گیرد عامل کنترل است. ابوالبرکات بغدادی یکی از اندیشمندان تمدن اسلامی است که یهودی بود و مسلمان شد، اعتقاد دارد که عقل، هوی و هوس را کنترل می کند. عقل در هر قاموس و ساحتی معنایی دارد و برخی مواقع عیب حویی می کند، در قلمرو عرفان عیبش می کنند و در قلمرو فلسفه بر صدرش می نشانند. در فلسفه، عقل فعال عقل دهم است و در نزد فقها عامل کشف کلمه. از دیدگاه برخی فقهای اخباری گری بگونه ای دیگر مطرح می شود. فلسفه ایران تا حدودی متأثر از جریان فلسفی یونان است و باآنکه این مسأله تلخ به نظر می آید، باید آنرا بپذیریم. ولی این را هم باید بدانیم که این تحت تاثیر بودن، مطلقا به معنای تقلید کردن بی چون و چرا نیست. ما فلسفه یونان را تنقیح کرده ایم.
در نگاه نقادانه، حکمای مسلمان، اصطلاح عقل فعال را از یونان گرفته اند. ارسطو درباره عقل به شکل جدی بحث می کند ولی افلاطون عاشق شوریده ای است که می گوید تا به «مثال» نرسی کارت لنگ می ماند. فلسفه ارسطو عقل، خرد و اندیشه است. عقل در قاموس فلسفه منجمد و فسرده نیست بلکه عامل اظهار قوای باطن به ساحت وجودی عامل است. مسلمانان هنگامی که وارد فضای عقل فعال شدند، قرآن و حدیث را در کنار فلسفه یونان داشتند و تفسیری از عقل ارائه داده و عقل را به یک عقل فعال تقسیم کرده اند که تمام صور عالم را در بطن خود دارد و حامل سود است. در فلسفه اسلامی، یک عقل کلی داریم که حضرت حق است و یک عقل جزیی که گاه تیره و گاه نگون است، چونکه عقل جزیی جایزالخطاست. ابزار ادراک عقل جزیی حواس است و این عقل جزیی است که محکوم می شود. همینطور اولین خلقت خداوند عقل بوده و در تمدن اسلامی عقل کل پس از خداوند نخستین وجود است.
مولانا و سعدی، سرداران اتحاد قبیله عشق اند
عاشق حق محک و امتحان معشوق را ندارد ولی معشوق می تواند عاشق را محک بزند. این معشوق است که عاشق را انتخاب می کند. عرفا، عشق را همچون احوال و الطاف می دانند و مولانا و سعدی هر دو جزو سرداران اتحاد قبیله عشق اند. باید عقل را تبیین نماییم و به بررسی تطبیقی عقل و عشق بپردازیم تا دریابیم از معنای مشترک عقل، کدامین عقل با عشق تضاد دارد و کدام عقل یار عشق است. حضرت عقل هم مانند خیال متصل و منفصل، عقل منفعل و عقل متصل دارد. حکمای اسلامی در بحث تبیین ماهیت خیال و تخیل معتقدند ما یک خیال متصله و خیال منفعله داریم و مبنای این اتصال و انفصال انسان است. خیالی که به انسان متصل باشد و در ساحت قوای باطنی نفس او عمل کند بنا به اتصال جان انسان، متصله نامیده می شود. هنگامی که شما در ساحت مطهر عاشقی عوالم دیگر را تخیل می کنید، شخص متخیل شمایید و در دسته تخیل متصله قرار می گیرید.
بین حکما و عرفا اختلاف نظر وجود دارد که حدود پرواز این تخیل کجاست؟ در مقابل خیال متصل، خیال منفصل وجود دارد که همچون مراتب عالم به حساب می آید. خیال منفصل حضرت چهارم از حضرات خمسه ابن عربی است و از دیدگاه علمایی که به چهار مرتبه معتقدند پس از عقل، نفس و خیال متصل، خیال منفصل وجود دارد، خیال منفصل عالمی است که تمامی صور مجرد از ماده در آن وجود دارد و اگر نباشد خیال منفصل شما قادر به تخیل حضرت معشوق بی همتا نیست. گر چه خیال منفصل کیهانی و عظیم است، ولی از خیال منفصل است که به خیال متصل دست می یابیم. شما عقلی دارید که متصل به جان شماست و ابزارش هم حواس به حساب می آید. احکام مبتنی بر حواس که توسط عقل صادر می شود در معرض خطا قرار می گیرند و هر جا عقل جزوی، مادی، غیر کل و عقل بشری دیدید منظور همان عقل متصل است که گاهی درگیر نفسانیات می شود و اهریمن را اهورا و اهورا را اهریمن می بیند.
این ها خطاهای عقل در ساحت نفسانیت است و عقل جزئی هم به حساب می آید. مولانا در مثنوی می آورد که عقل جزئی عشق را منکر بود. در مقابل عقل جزیی، عقل کلی است که عقل منفصل محسوب می شود؛ مانند عقل فعال و عقل کل. هر کس به ادراکی از عقل کلی رسید، عقل جزئی هم به قداست و خلوص عقل کلی پاک می شود و خوشا به حال انسانی که عقل کلی و عقل جزئی در جان او به تلعم برسد. عقل کلی گوهری در جان انسان و عامل تمیز حق از باطل است. حقیقت ادراک در تمایز است و باید بتوانی بین دو شی ء به ظاهر حق تمیز قایل شوی. وقتی می گوییم عقل با یک مفهوم رو به رو نیست خطا نگفته ایم؛ چونکه عقلی فراتر از عقل جزیی داریم. عقل فعال یکی از آن عقول است که فراتر از عقل جزئی است. حال باید ببینیم کدام یک از این عقول با عشق سر نزاع دارد؟ اصطلاح حب در عرفان ما به جای عشق استفاده شده و عارف تلاش می کند از متن اصلی کلمه بهره گیرد. از لحاظ لغوی عشق آن چیزی است که در عرف معروف است و از لحاظ عرفانی و حکمی عشق همچون احوال است نه مقامات.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست/ هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. در این جا شاعر در بند سخنان زیبا نیست؛ بلکه در قاموس تمدن کهن و عظمت ایرانی، این محتواست که قالب را تعیین می کند. آن کس که در قلمرو ادراک معنوی قرار می گیرد، لذتش بسیار افزون تر از تعیین قالب است. عرفای ما نظیر هجویری در «کشف المحجوب» آورده اند مَقام به مفهوم جایگاه و مُقام مکان نشستن و استقرار یافتن است. عرفا معتقدند ما 7 مقام داریم، توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا. توبه یک عمل است و زهد ورزیدن عملی است که انسان به ریاضت آنرا کسب می کند و کسب آن در اختیار انسان است. جنس و سنخ مقام عمل به حساب می آید و جنس و سنخ حال، درون و ذات انسان است. وی احوال را از دیدگاه عرفا به 10 طبقه بخش کرد و اظهار داشت: مراقبه، قرب، عشق، خوف، رجا، شوق، انس، اطمینان، مشاهده و یقین جزو 10 بخش احوال محسوب می شوند و انسان همواره به دنبال مفاهیم سهل الادراک است. اگر مقام را به دست آورید، حال را به شما می دهند. حال، لطف و مقام کسب است. عشق را باید به شما بدهند چونکه نمی توانید آنرا به دست بیاورید. عشق فیض و لطف است که به انسان عطا می شود.
عقل عامل ادراک و فکر ابزار ادراک است و علم هم حاصل فکر، عقل و نتیجه ادراک است. همینطور نسبت میان عقل و عشق از دیرپاترین مباحث عرصه حکمت و عرفان اسلامی است که شیخ مصلح الدین سعدی در رساله عقل و عشق به نسبت میان آنها می پردازد. عشق رخ نمی دهد جز از اتحاد عاشق و معشوق. همینطور عاشق شدن یک چیز و حفظ عشق چیز دیگری است. اگر عشق را از انسان بگیری، جهان ماده ملال انگیز می شود و در این صورت خودکشی بهترین آرزو برای انسان است. عاشق حق محک و امتحان معشوق را ندارد ولی معشوق می تواند عاشق را محک بزند. این معشوق است که عاشق را انتخاب می کند. عرفا عشق را همچون احوال و الطاف می دانند و مولانا و سعدی هر دو جزو سرداران اتحاد قبیله عشق اند.
محدود کردن سعدی به بوستان و گلستان، یک ظلم تاریخی است
ارزش سعدی و مقام بلند سعدی تنها وابسته به بوستان و گلستان نیست. جستن سعدی در بوستان و گلستان ظلم تاریخی اندیشه هاست. جلوه درخشان و حکمت سعدی در رساله «عقل و عشق» پدیدار می شود. از متفکران و حکمای فلسفه عشق، مبنای ازلی عشق را عقیده به وحدت وجود می دانند. از دیدگاه قائلان به وحدت وجود جز یک حقیقت وجود ندارد، با اینکه به چشم ظاهر کثرات فراوانی دیده می شود اما همه آنها جزو پرتوها و مایه های یک شمس واحد به شمار می روند. این بحثی مهم و جدی در حکمت و عرفان اسلامی است. هر چند که بعضی از قشریون، اعتقاد به وحدت وجود را کفر می دانند و حتی برخی از فقها هم به صراحت اعلام می کنند که چنان باوری، نادرست است اما در عرفان اسلامی باورمندان به وحدت وجود، فراوان اند. البته باید توجه داشت که بحث وحدت وجود، پیچیده و لغزش گاه باریکی است.
اگر قائلان به این سخن به حقیقت چنگ نزنند، سر از گرداب ضلالت درمی آورند و به حقیقت نخواهند رسید. راه گریز از این گمراهی، توسل به عقل نبوی است. از این دیدگاه که بنگریم آنگاه درخواهیم یافت که عشق حقیقی آنگاه معنا خواهد داشت که برای هستی قائل به وحدت وجود باشیم و عشق آنگاه جلوه می کند که عالم مبتنی به وحدت باشد. در جهان قائل به افتراق یا تثلیث، عشق خلق نخواهد شد؛ چون که عشق از بستر وحدت وجود می روید. بنابراین است که که متفکران می گویند عشق زائیده وحدت وجود است. در عرفان اسلامی هم تنها مسیر حقیقی رسیدن به وحدت، اتحاد است و تنها در این صورت است که عارف در قالب های حلولیه نمی لغزد. در عرفان سخن نغزی است که باید بدان توجه داشت. آن سخن چنین است که عاشقی عاشق هم از عاشقی معشوق است. این معشوق است که عاشق را عشق می آموزد. در واقع، عاشق از خود هیچ ندارد و همیشه وابسته به معشوق است. این سخن را میتوان حقیقت و جوهره عشق در اندیشه ایرانی و اسلامی دانست. حال که چنین است چگونه میتوان کسی را که در مسیری افتاده است که جز حضرت معشوق، جلوه دیگری نمی بیند، نصیحت کرد و پند آموخت؟
همین است که گاهی عقل با دلسوزی نصیحت، رهزن عاشق می شود و با محبت، رهرو را از رفتن باز می دارد. چون که در باطن نیک آدمی، چنان شری نهفته است که تمام هستی ما را می سوزاند. از سویی دیگر هر که عاشق خود شد سر از بیابان «عجب» در خواهد آورد. پس آدمی تا می تواند باید خویش را فرو گذارد وگرنه از طریق بیرون می رود. عشق در تمامی تاریخ یک زبان بیش ندارد؛ پس در عرصه وحدت و در بین بزرگان حکمت نباید به دنبال اسم ها بگردیم. آن حکما، جان های واحدی هستند که از هم بیگانگی ندارند و محصول سخن آنها وحدت است، ازاین رو زبان آنها هم واحد است. به سخن دیگر حقیقت واحدی وجود دارد که مدام از خود پرده برمی افکند. در آغاز رساله «عقل و عشق» سعدی، به سوالی برمی خوریم که کسی به نام سعدالدین نطنزی از سعدی می پرسد. سوال این است که مرد را عقل به مقصد می رساند یا عشق؟ جوابی که سعدی به این پرسش می دهد، بازگو کننده دیدگاه های وی پیرامون عقل و عشق است.
سعدی پاسخ را با سخنی از پیامبر آغاز می کند و می گوید که اولین چیزی که خداوند خلق کرد، عقل بود. از طرفی دیگر استنباط سعدی از سخن نطنزی این است که در لابلای کلمات او، نوعی از تقید و تکریم عقل هم به چشم می خورد. بنابراین است که می نویسد تقدم داشتن عقل بر عشق، عین صواب است و از طریق عقل است که میتوان راهی به وصل دوست گشود. برای وصل سه طریق امکان پذیر است؛ گروهی به یاری عقل، گروهی به کمک عمل و گروهی هم به مدد عشق به وصل می رسند. اما آیا عقل است که راهی به صورت معشوق نشان داده است یا با نشستن در کنج خانه دل است که به دوست میتوان رسید؟ این بحث دیگری است. در این راه گاهی تنها صورت دوست را نشان می دهند و عاشق را به نظارت جمال دوست می خوانند و گاهی دوست به عاشق می گوید «از در درآ، ای تو، من» باید دقت کرد که در این راه، کمیت عقل لنگ نیست. درست است که سعدی می گوید که عاقل مغرور است و به او صفت مسکین می دهد، اما این سخنان هنگامی بر زبان سعدی جاری می شود که عاشق است و از عشق مست و بی خود است. سعدی هنگامی که به بام عشق می رسد به عقل حمله می کند و وقتی به عشق می تازد که بر عرش و در خیمه معشوق است. در عقل است که به دنبال آداب می گردیم، در عشق چنین کاری حماقت است. مسیر عقل با عشق این فرق را دارد که عشق رهرو را به معشوق تبدیل می کند و از پیله عاشقی در می آورد اما عقل به چنین سرانجامی نمی رسد.
سخن عرفای اسلامی یک چیز بیشتر نیست و آن این است که تمام عالم محصول یک حرف است «کن فیکون». ابن عربی می گوید که عالم محصول سماع است. یعنی اگر هستی، هست شده است بدین سبب است که حضرت «او»، دست به کلام شد و عالم شنید و هستی، هست شد. در تجلی عشق است که حقیقت ظاهر می شود. آن که عاشق نشد قادر به دست یابی به حقیقت نیست. بنابراین است که سعدی، در رساله «عقل و عشق»، عقل را «راه» نمی داند بلکه «چراغ راه» در نظر می گیرد. با این همه، کسی که بی یاری عقل گام در طریقت عاشقی می گذارد، سر از مریدی شیطان درخواهد آورد. به راستی هم دین بر مرکب عقل، خوشنواست. پس باید عقل برای ما همواره عظمت داشته باشد. سعدی هم اولین قدم در این راه را عاقلی می داند. عقل، ابزار ایجاد تمایز بین اشیاء است. ازاین رو، علم ابزار دریافت است، نه مقصد.
کسی که توسط علم وارد طریقت می شود، بیگانه و علم پرست خواهد شد. پس به خود علم نباید مؤمن بود بلکه به آن چه در انتهای راه نشان داده است باید باور داشت. تا باطن پاک نشود، حقیقت رو نخواهد کرد. عقل در ساحت عشق است که خویش را سرگردان می بیند و در قیاس با عشق است که کم می آورد اما نسبت به خودش، پادشاهی است بی همتا.
پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که چرا کسی که در اوج وصل است هنگامی که با او از رسیدن و وصال سخن می گوییم، انکار می کند؟ این پرسشی اساسی است که کمتر عارفی را سراغ داریم که از دید عقلانی درباره آن بحث کرده باشد اما سعدی در رساله «عقل و عشق» چنین بحثی را پیش می کشد. پاسخ او این است که رسیدگان به مقصود، اقرار به ناتوانی می کنند تا از عجز بیرون بیایند.

1400/02/03
20:37:02
5.0 / 5
1035
تگهای خبر: اسلام , اسلامی , پیامبر , دین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لینک دوستان قائم